Hanefi Âlimleri

 

İMÂM-I EBÛ YÛSUF ( radıyallahü anh )

İMÂM-I MUHAMMED (Şeybânî)

8. ASIR ÂLİMLERİ

 • İMÂM-I ZÜFER
 • YAHYÂ BİN ZEKERİYYA

9. ASIR ÂLİMLERİ

 • HAFS BİN GIYÂS
 • VEKÎ’ BİN CERRÂH
 • HASEN BİN ZİYÂD
 • ESED BİN AMR (KÂDI BECLÎ KÛFÎ)
 • İSMÂİL BİN HAMMÂD BİN EBÛ HANÎFE
 • ABDÜLHAMÎD BİN ABDÜLAZÎZ
 • EBÛ HAFS-I KEBÎR
 • YAHYÂ BİN EKSEM
 • BEKKÂR BİN KUTEYBE

10. ASIR ÂLİMLERİ

 • EBÛ MANSÛR MÂTÜRÎDÎ
 • TAHÂVÎ
 • EBÜ’L-HASEN-İ KERHÎ
 • HAKÎM-İ SEMERKANDÎ
 • EBÜ’L-LEYS-İ SEMERKANDÎ
 • AHMED BİN MUHAMMED EL-BAĞDÂDÎ (Ebü’l-Hasen el-Atîkî)

11. ASIR ÂLİMLERİ

 • BEYHEKÎ (Ahmed bin Hüseyn)
 • KUDÛRÎ
 • DEBBÛSÎ (Kâdı Abdullah bin Ömer el-Buhârî)
 • ŞEMS-ÜL-EİMME HULVÂNÎ
 • FAHR-ÜL-İSLÂM PEZDEVÎ (Ali bin Muhammed)
 • SERAHSÎ

12. ASIR ÂLİMLERİ

 • ÖMER NESEFÎ
 • İSBİCÂBÎ (Ahmed bin Mensûr)
 • NESEFÎ (Meymûn bin Muhammed bin Muhammed)
 • SADR-ÜŞ-ŞEHÎD ÖMER
 • TÂHİR-İ BUHÂRÎ (Tâhir bin Ahmed)
 • KİRMÂNÎ (Abdurrahmân bin Muhammed)
 • RADIYYÜDDÎN SERAHSÎ (Radıyyüddîn Muhammed bin Muhammed)
 • KERDERÎ
 • KÂSÂNÎ
 • ATTÂBÎ (Ahmed bin Muhammed)
 • KÂDI HÂN (Hasen bin Mensûr el-Fergânî)

13. ASIR ÂLİMLERİ

 • EBÛ ABDULLAH MUHAMMED BİN YAHYÂ

14. ASIR ÂLİMLERİ

 • SERÛCÎ (Ahmed bin İbrâhim bin Abdülganî)
 • DURSUN FAKÎH (Tursun Fakîh)
 • ALÂÜDDÎN-İ BUHÂRÎ (Abdülazîz bin Ahmed)
 • ZEYLA’Î (Fahreddîn Osman bin Ali)
 • KIVÂMÜDDÎN EL-KÂKÎ (Muhammed bin Muhammed Sencârî)
 • İBN-İ TÜRKMÂNÎ (Ali bin Osman el-Mârdînî)
 • İBN-İ FASÎH (Ahmed bin Ali bin Ahmed)
 • İBN-İ VEHBÂN (Abdülvehhâb bin Ahmed)
 • CEMÂLEDDÎN AKSARÂYÎ (Muhammed bin Muhammed Râzî)
 • TEFTÂZÂNÎ (Sa’deddîn Mes’ûd bin Ömer)
 • İBN-İ MELEK
 • ALÂÜDDÎN ALİ ESVED KARAHİSÂRÎ (Kara Hoca)

15. ASIR ÂLİMLERİ

 • SEYYİD ŞERÎF CÜRCÂNÎ
 • BEZZÂZÎ              
 • MOLLA FENÂRÎ (Mevlânâ Şemseddîn Fenârî)   
 • MOLLA YEGÂN
 • AYNÎ (Bedreddîn Mahmûd bin Ahmed)              
 • İBN-İ HÜMÂM 
 • HIZIR ÇELEBİ (Hızır Bey)               
 • FAHREDDÎN RÛMÎ         
 • İBN-İ DEYRÎ (Sa’d bin Muhammed)        
 • ŞÜMÜNNÎ         
 • HAYÂLÎ
 • KIRÎMΠ
 • İBN-İ EMÎR HAC (Muhammed bin Muhammed)               
 • KÂFİYECÎ            
 • İBN-İ KUTLUBOĞA (Muhammed bin Muhammed)        
 • İBN-İ ŞIHNE EL-KEBÎR    
 • MOLLA HÜSREV              
 • HASEN ÇELEBİ  
 • HOCA-ZÂDE      
 • MOLLA GÜRÂNÎ             
 • İBN-İ GARS        
 • MOLLA CÂMÎ   
 • MUHYİDDÎN MUHAMMED BİN HASEN SAMSÛNÎ    

16. ASIR ÂLİMLERİ

 • MÜEYYED-ZÂDE ABDÜRRAHMÂN EFENDİ          
 • İBN-İ KEREKÎ     
 • SA’DÎ ÇELEBİ     
 • İBN-İ SULTAN   
 • ŞEYH-ZÂDE MUHAMMED           
 • İBN-İ TÛLÛN     
 • ÇİVİ-ZÂDE MUHYİDDÎN EFENDİ               
 • MOLLA MİSKİN               
 • HALEBÎ İBRÂHİM            
 • KUHİSTÂNÎ (Muhammed bin Hüsâmeddîn)       
 • TAŞKÖPRÜ-ZÂDE           
 • İBN-İ NÜCEYM MISRÎ