XIV. ibn Türkmânî’nin Ebû Hanîfe (r.a.)’e Yönetilen Tenkîdlere Cevâbı

XIV. ibn Türkmânî’nin Ebû Hanîfe (r.a.)’e Yönetilen Tenkîdlere Cevâbı

İbn Türkmânî diye meşhûr olan Kâdılkudât imâm, allâme, hâfız, şeyh Alâuddin Alî b. Osman el-Mardinî, el-Cevheru’n-nakî fî reddi ale’l-beyhakî isimli eserinde İbn Abbâs (r.a.)’nın rivâyet etmiş olduğu “Dîninden irtidâd eden kadınlar öldürülmezler”158 hadîsinden söz ederken aynen şöyle der:

“Bazıları Ebû Hanîfe (r.a.)’i tenkîd etmişlerse de çoğunluk onu sika ve güvenilir kabûl eder. İbn Hibban Sahih’inde159 ondan rivâyette bulunmaktadır. Hâkim en-Nîsâburî, el-Müstedrek isimli eserinde bunu şâhid olarak rivâyet etmiştir. Dîni ve ilmi onun gibi olan bir kimseye adı geçen tenkîdcilerin yönelttikleri tenkîdler hiçbir zarar vermez. Selef bilginlerinden bir topluluk, Ebû Hanîfe (r.a.)’i kıskananların bulunduğunu söylemektedir. Ebû Amr İbn Abdülber’in, el-İntikâ fî Fedâili’s-selâseti’l-fukahâ isimli eserinde nakline göre Hatim b. Dâvûd şöyle anlatmıştır: Fadl b. Mûsâ es-Sinânî’ye “Ebû Hanîfe (r.a.)’e dil uzatan şu kimseler hakkında ne dersin?” diye sorunca bana “Ebû Hanîfe (r.a.) onlara aklen kavrayabildikleri ve kavrayamadıkları (bütün) ilmi getirmiş ve böylece geride onlara hiçbir şey bırakmamıştır. Bırakmayınca onlar da kendisini kıskanmışlardır” demiştir.160