İKİNCİ BÖLÜM

İKİNCİ BÖLÜM

EBÛ HANİFE (R.A.) VE HADİS RİVAYETİ
Ebû Hanife (r.a.) hadis ravisi olarak, cerh-ta’dil açısından ve hadisle ilgili eserleri açılarından incelene-cek, hadis tahsili, müsnedlerinden hareketle hadis aldığı hocaları, ravileri ve kendisinden güvenilir ravilerin ha-dis alması ele alınacaktır.