BEŞİNCİ BÖLÜM

BEŞİNCİ BÖLÜM

EBÛ HANÎFE (R.A.)’İN RE’Y VE HADİSE YAK-LAŞIMI

Bu kısım, bir giriş ve iki alt başlıktan oluşmakta-dır. Giriş kısmında mütekaddimûn ve müteahhirûn bil-ginler nezdinde rey’in anlamı, birinci alt başlıkta Ebû Hanîfe (r.a.)’in zayıf hadisler, ikinci alt başlıkta ise mürsel hadisler karşısındaki tutumu ele alınacaktır.